Van emotionele steun is sprake als iemand antwoord geeft op vragen, of ingaat op twijfels en problemen. Een buurman of een vriend biedt bijvoorbeeld troost, een luisterend oor of is beschikbaar voor een praatje of een wandeling.

Praktische steun kan op allerlei manieren geboden worden, al naar gelang de behoefte van een gezin: de buurvrouw past elke woensdag op de kinderen, of haalt hen op uit school, een vriend brengt regelmatig een pan soep of helpt in de huishouding. 

Bij de derde vorm, informatieve ondersteuning, krijgen ouders of kinderen advies, informatie of feedback waardoor zij bijvoorbeeld beter begrijpen wat er aan de hand is of beter weten hoe ze iets op een andere manier kunnen doen. Gezinsleden kunnen informatieve steun ook vragen aan hulpdiensten, zoals De Luisterlijn of De Kindertelefoon. 

Tot slot is er normatieve ondersteuning: als iemand gedragsnormen en modellen van gewenst gedrag stelt. Denk bijvoorbeeld aan een oma die met haar zoon praat over zijn alcoholgebruik en de agressie in zijn gezin.

4.

3.

2.

1.

Sociale steun wordt niet alleen gegeven door mensen uit de directe omgeving, maar ook door vele soorten vrijwilligers. En door professionals, zoals leerkrachten en pedagogisch medewerkers. 

In de literatuur worden deze vier vormen van sociale steun aan kinderen en hun ouders onderscheiden:

Vier soorten sociale steun

In dit artikel worden zeven mooie initiatieven, gerangschikt naar type steun en de doelgroep, belicht.

 • Steun bij opvoeden (door vrijwilligers)
 • Online steun voor ouders
 • Online steun voor kinderen
 • Opvang voor kinderen (door vrijwilligers)
 • Steun door migrantenorganisaties
 • Maatjes voor kinderen
 • Buurtgerichte steun

Sociale steun aan kinderen en ouders wordt door ons hele land, op allerlei manieren, gegeven:

Mooie initiatieven

‘Professionals gaan na verloop van tijd weer weg, familie en vrienden blijven’

‘Dat mijn schoonmoeder onze kinderen zo vaak heeft opgevangen toen mijn man werkeloos thuiszat en ik een lichte depressie had, heeft ons echt door die moeilijke periode heen geholpen. Ik weet niet of we het er anders zonder kleerscheuren vanaf hadden gebracht.’

Als ouders een stabiel sociaal netwerk hebben, vinden ze het vaak makkelijker om voor hun kinderen en zichzelf te zorgen en zo hun problemen of moeilijkheden het hoofd te bieden. Ouders hebben mensen om zich heen nodig voor een luisterend oor, advies of concrete steun. Dat geldt voor álle ouders. Maar sociale steun - van buren, familie, vrienden en anderen in de directe omgeving - is ook een van de belangrijkste factoren bij het voorkomen van (herhaling van) kindermishandeling, wijst onderzoek uit. De kans dat (opvoedings)problemen uit de hand lopen is kleiner als een gezin omringd is door een sociaal en actief netwerk dat het praktisch en emotioneel ondersteunt.

‘Jongeren praten het liefst met hun ouders, om te vertellen hoe het voor hen is geweest’

‘Deze ouders hebben vaak wantrouwen naar buitenstaanders’

Een sociaal netwerk helpt niet alleen de ouders beter omgaan met stress en moeilijkheden. Sociale steun kan er ook voor zorgen dat kinderen minder lijden onder problemen thuis en de gevolgen van kindermishandeling. Een betrouwbare volwassene in het leven van een mishandeld kind kan het verschil maken, zei de Amerikaanse kinderpsychiater en hersenspecialist Bruce Perry in een interview met Augeo Magazine.

Om steun te kunnen geven, moet de omgeving van een kind wel op de hoogte zijn van zijn omstandigheden. Dat is lang niet altijd het geval. Jongeren die te maken hebben met huiselijk geweld, vinden het erg moeilijk om hun geheim te delen, blijkt uit Steketees onderzoek. Ook bij hen speelt schaamte een grote rol. Steketee: ‘Ze willen wel praten over wat er is gebeurd, maar het liefst met hun ouders, om te vertellen hoe het voor hen is geweest.’ 

Oudere broers en zussen durven ze vaak ook wel in te lichten, net als opa’s en oma’s. Of een oom of tante waar ze een goede band mee hebben. Vooral om hun hart te luchten. Tegen anderen houden ze vaak hun mond.

‘Als zo’n conferentie slaagt, kan het effect veel duurzamer zijn dan de bemoeienis van hulpverleners,’ zegt Steketee. ‘Professionals gaan na verloop van tijd weer weg, familie en vrienden blijven.’ 

Steketee plaatst wel een kanttekening. ‘Stel dat in een gezin machtsongelijkheid en controle is: durven gezinsleden dan eerlijk te vertellen wat er aan de hand is? En zo niet, breken de andere deelnemers daar dan doorheen?’ Meer onderzoek naar effectieve methoden om het netwerk van kwetsbare gezinnen te activeren is nodig.

Er bestaan verschillende methoden die professionals helpen om het sociale netwerk van een gezin te activeren. Een voorbeeld daarvan is de Eigen Kracht Conferentie. Daarbij stellen familieleden, buren en vrienden samen een plan op om problemen op te lossen. Het gezin nodigt mensen uit die willen helpen. Een betrokken burger die het gezin niet kent, coördineert en begeleidt de bijeenkomsten. Professionals zijn niet betrokken bij de plannen die het gezin maakt. Zij adviseren wel bij de uitvoering. Deze Eigen Kracht Conferenties lijken net zo goed te werken als de reguliere hulpverlening.

Als professional, maar ook als vrijwilliger of direct betrokkene bij een gezin waar problemen spelen is het belangrijk je te realiseren dat het sociale netwerk een cruciale en eigen rol heeft voor het gezin. Waar hulp en ondersteuning van professionals ophoudt na afsluiten van de hulpverlening, blijft het sociale netwerk. Daarom is het belangrijk dat professionals die een gezin ondersteunen, helpen om de drempel te verlagen, zodat gezinsleden gestimuleerd worden om contact te zoeken met mensen om hen heen. Vragen die ouders kunnen helpen om te bedenken wie sociale steun zou kunnen bieden zijn bijvoorbeeld: welke mensen vinden het belangrijk dat het goed gaat met jullie kind? Bij wie kun je terecht voor praktische hulp, troost en steun? Hoe zou je deze persoon kunnen vragen om je hierbij te helpen? Voor blijvend succes moeten gezinnen een beroep kunnen doen op een sociaal netwerk van familie en vrienden.

Kwetsbare kinderen zullen zelf dus uit schaamte of onwetendheid niet zo snel om sociale steun vragen. Omdat die zo belangrijk is, zouden mensen om hen heen, zoals docenten en sportleraren, maar ook mensen uit hun directe omgeving, veel meer initiatief moeten nemen op dit gebied, vindt Steketee. 

Ook als een gezin professionele hulp krijgt, is steun van het sociale netwerk belangrijk, benadrukt Steketee. Daarbij gaat het vaak om praktische steun, bijvoorbeeld bij het vinden van huisvesting en het oplossen van schulden. ‘Maar emotionele steun staat voorop. Dat de buitenwereld erkent hoeveel leed gezinsleden is aangedaan, is voor de meeste slachtoffers het allerbelangrijkst.’

In ander onderzoek werd specifiek gevraagd naar de rol van informele hulp in gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Steketee: ‘We zagen dat die erg belangrijk is. Ouders zoeken vooral steun bij hun familie; zowel emotionele als praktische. In geval van partnergeweld gebeurt dat vaak pas als de partner al weg is bij de gewelddadige echtgenoot.’

Maar ook in de fase ervoor, dus voordat een van de partners besluit om de gewelddadige situatie te ontvluchten, kan contact met iemand buiten het gezin van groot belang zijn: een buurvrouw die het geschreeuw hoort, een vriendin, een vertrouwenspersoon. 

Steketee: ‘Slachtoffers van partnergeweld zitten vaak zo in de overlevingsstand dat ze niet doorhebben dat het geweld steeds erger wordt. Vaak hebben ze de neiging om te bagatelliseren wat er gebeurt. Een buurvrouw of iemand anders die wat verderaf staat, kan helpen om tot inzicht te komen en de knoop door te hakken: dit is niet normaal, dit kan niet langer, de maat is vol.’

Liever geheimhouden

Eigen Kracht Conferentie

Drempel verlagende vragen

Meer initiatief nemen

Kijken met wat afstand

Opvoeding ligt gevoelig

Vaker in isolement

Deel deze pagina

Dat geldt nog meer voor gezinnen waar huiselijk geweld of kindermishandeling speelt. ‘Bij deze ouders heb je ook vaak te maken met wantrouwen naar buitenstaanders,’  aldus Majone Steketee, bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bovendien schamen zij zich vaak voor hun omstandigheden, wat de drempel om steun te zoeken of te aanvaarden verhoogt.

Ouders blijken dus lang niet altijd gediend van sociale steun. Vooral als die gepaard gaat met commentaar op hun manier van opvoeden. Dat heeft regelmatig te maken met de toon en intentie van de ander, blijkt uit promotieonderzoek van sociaal pedagoog Marije Kesselring (2016), waarvoor zo’n elfhonderd ouders antwoord gaven op de vraag: in hoeverre onderschrijft u het oude Afrikaanse gezegde it takes a village to raise a child?

‘Ouders geloven niet dat zij het monopolie hebben op de opvoeding van hun kind,’ vertelde Kesselring destijds in de Volkskrant, ‘maar de bemoeienis van derden luistert nauw. Eén moeder zei: “Ik wil een tip, geen preek.’’’ Waarom ligt dat zo gevoelig? ‘Opvoeden is tegenwoordig vooral een individueel project dat móét lukken. Opmerkingen erover voelen al snel als een aanval op de ouder,’ aldus Kesselring.

Bij veel gezinnen waarin kinderen mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden, ontbreekt een stabiel netwerk van mensen die sociale steun kunnen bieden. Uit onderzoek blijkt dat deze ouders niet alleen minder contact hebben met familieleden, buren of vrienden. Zij kijken ook anders aan tegen het contact dat ze wél hebben: ze wantrouwen de mensen om hen heen, vinden dat ze worden tegengewerkt of voelen zich aan hun lot overgelaten. 

Met name ouders die hun kinderen verwaarlozen zijn bijna altijd sociaal geïsoleerd. Ook bij seksueel misbruik speelt sociale isolatie vaak een rol. Ouders die hun kind fysiek mishandelen, hebben regelmatiger nog wel een beperkt sociaal netwerk. Maar ze hebben daar vaak ook conflicten mee, waardoor ze sociale contacten eerder als last dan als steun ervaren. 

netwerk

7 min.

Ditty Eimers, Edith Geurts

Wie kunnen sociale steun bieden aan een gezin waar huiselijk geweld speelt? En op welke manier kun je dat netwerk op een goede manier mobiliseren? Dit artikel geeft een helder overzicht van de belangrijkste inzichten. ‘De bemoeienis van derden luistert nauw.’

Hoe sociale steun het verschil kan maken

Op welke manier is sociale steun een belangrijke pijler in het werken met kwetsbare jongeren? Lees het interview met Kim Jolink, Streetcare-medewerker in het Limburgse Echt-Susteren en bekijk haar video hiernaast. ‘Versterk hun netwerk door aan te sluiten op hun leefwereld, zeker ook online.’

‘Sociale steun biedt tegenwicht voor wat jongeren thuis meemaken’

Op welke manier is sociale steun een belangrijke pijler in het werken met kwetsbare jongeren? Lees het interview met Kim Jolink, Streetcare-medewerker in het Limburgse Echt-Susteren en bekijk haar video hiernaast. ‘Versterk hun netwerk door aan te sluiten op hun leefwereld, zeker ook online.’

‘Sociale steun biedt tegenwicht voor wat jongeren thuis meemaken’

In dit artikel worden zeven mooie initiatieven, gerangschikt naar type steun en de doelgroep, belicht.

 • Steun bij opvoeden (door vrijwilligers)
 • Online steun voor ouders
 • Online steun voor kinderen
 • Opvang voor kinderen (door vrijwilligers)
 • Steun door migrantenorganisaties
 • Maatjes voor kinderen
 • Buurtgerichte steun

Sociale steun aan kinderen en ouders wordt door ons hele land, op allerlei manieren, gegeven:

Mooie initiatieven

‘Als zo’n conferentie slaagt, kan het effect veel duurzamer zijn dan de bemoeienis van hulpverleners,’ zegt Steketee. ‘Professionals gaan na verloop van tijd weer weg, familie en vrienden blijven.’ 

Steketee plaatst wel een kanttekening. ‘Stel dat in een gezin machtsongelijkheid en controle is: durven gezinsleden dan eerlijk te vertellen wat er aan de hand is? En zo niet, breken de andere deelnemers daar dan doorheen?’ Meer onderzoek naar effectieve methoden om het netwerk van kwetsbare gezinnen te activeren is nodig.

‘Professionals gaan na verloop van tijd weer weg, familie en vrienden blijven’

Er bestaan verschillende methoden die professionals helpen om het sociale netwerk van een gezin te activeren. Een voorbeeld daarvan is de Eigen Kracht Conferentie. Daarbij stellen familieleden, buren en vrienden samen een plan op om problemen op te lossen. Het gezin nodigt mensen uit die willen helpen. Een betrokken burger die het gezin niet kent, coördineert en begeleidt de bijeenkomsten. Professionals zijn niet betrokken bij de plannen die het gezin maakt. Zij adviseren wel bij de uitvoering. Deze Eigen Kracht Conferenties lijken net zo goed te werken als de reguliere hulpverlening.

Eigen Kracht Conferentie

Als professional, maar ook als vrijwilliger of direct betrokkene bij een gezin waar problemen spelen is het belangrijk je te realiseren dat het sociale netwerk een cruciale en eigen rol heeft voor het gezin. Waar hulp en ondersteuning van professionals ophoudt na afsluiten van de hulpverlening, blijft het sociale netwerk. Daarom is het belangrijk dat professionals die een gezin ondersteunen, helpen om de drempel te verlagen, zodat gezinsleden gestimuleerd worden om contact te zoeken met mensen om hen heen. Vragen die ouders kunnen helpen om te bedenken wie sociale steun zou kunnen bieden zijn bijvoorbeeld: welke mensen vinden het belangrijk dat het goed gaat met jullie kind? Bij wie kun je terecht voor praktische hulp, troost en steun? Hoe zou je deze persoon kunnen vragen om je hierbij te helpen? Voor blijvend succes moeten gezinnen een beroep kunnen doen op een sociaal netwerk van familie en vrienden.

Drempel verlagende vragen

Kwetsbare kinderen zullen zelf dus uit schaamte of onwetendheid niet zo snel om sociale steun vragen. Omdat die zo belangrijk is, zouden mensen om hen heen, zoals docenten en sportleraren, maar ook mensen uit hun directe omgeving, veel meer initiatief moeten nemen op dit gebied, vindt Steketee. 

Ook als een gezin professionele hulp krijgt, is steun van het sociale netwerk belangrijk, benadrukt Steketee. Daarbij gaat het vaak om praktische steun, bijvoorbeeld bij het vinden van huisvesting en het oplossen van schulden. ‘Maar emotionele steun staat voorop. Dat de buitenwereld erkent hoeveel leed gezinsleden is aangedaan, is voor de meeste slachtoffers het allerbelangrijkst.’

Meer initiatief nemen

‘Jongeren praten het liefst met hun ouders, om te vertellen hoe het voor hen is geweest’

Een sociaal netwerk helpt niet alleen de ouders beter omgaan met stress en moeilijkheden. Sociale steun kan er ook voor zorgen dat kinderen minder lijden onder problemen thuis en de gevolgen van kindermishandeling. Een betrouwbare volwassene in het leven van een mishandeld kind kan het verschil maken, zei de Amerikaanse kinderpsychiater en hersenspecialist Bruce Perry in een interview met Augeo Magazine.

Om steun te kunnen geven, moet de omgeving van een kind wel op de hoogte zijn van zijn omstandigheden. Dat is lang niet altijd het geval. Jongeren die te maken hebben met huiselijk geweld, vinden het erg moeilijk om hun geheim te delen, blijkt uit Steketees onderzoek. Ook bij hen speelt schaamte een grote rol. Steketee: ‘Ze willen wel praten over wat er is gebeurd, maar het liefst met hun ouders, om te vertellen hoe het voor hen is geweest.’ 

Oudere broers en zussen durven ze vaak ook wel in te lichten, net als opa’s en oma’s. Of een oom of tante waar ze een goede band mee hebben. Vooral om hun hart te luchten. Tegen anderen houden ze vaak hun mond.

Liever geheimhouden

In ander onderzoek werd specifiek gevraagd naar de rol van informele hulp in gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Steketee: ‘We zagen dat die erg belangrijk is. Ouders zoeken vooral steun bij hun familie; zowel emotionele als praktische. In geval van partnergeweld gebeurt dat vaak pas als de partner al weg is bij de gewelddadige echtgenoot.’

Maar ook in de fase ervoor, dus voordat een van de partners besluit om de gewelddadige situatie te ontvluchten, kan contact met iemand buiten het gezin van groot belang zijn: een buurvrouw die het geschreeuw hoort, een vriendin, een vertrouwenspersoon. 

Steketee: ‘Slachtoffers van partnergeweld zitten vaak zo in de overlevingsstand dat ze niet doorhebben dat het geweld steeds erger wordt. Vaak hebben ze de neiging om te bagatelliseren wat er gebeurt. Een buurvrouw of iemand anders die wat verderaf staat, kan helpen om tot inzicht te komen en de knoop door te hakken: dit is niet normaal, dit kan niet langer, de maat is vol.’

Kijken met wat afstand

Dat geldt nog meer voor gezinnen waar huiselijk geweld of kindermishandeling speelt. ‘Bij deze ouders heb je ook vaak te maken met wantrouwen naar buitenstaanders,’  aldus Majone Steketee, bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bovendien schamen zij zich vaak voor hun omstandigheden, wat de drempel om steun te zoeken of te aanvaarden verhoogt.

‘Deze ouders hebben vaak wantrouwen naar buitenstaanders’

Ouders blijken dus lang niet altijd gediend van sociale steun. Vooral als die gepaard gaat met commentaar op hun manier van opvoeden. Dat heeft regelmatig te maken met de toon en intentie van de ander, blijkt uit promotieonderzoek van sociaal pedagoog Marije Kesselring (2016), waarvoor zo’n elfhonderd ouders antwoord gaven op de vraag: in hoeverre onderschrijft u het oude Afrikaanse gezegde it takes a village to raise a child?

‘Ouders geloven niet dat zij het monopolie hebben op de opvoeding van hun kind,’ vertelde Kesselring destijds in de Volkskrant, ‘maar de bemoeienis van derden luistert nauw. Eén moeder zei: “Ik wil een tip, geen preek.’’’ Waarom ligt dat zo gevoelig? ‘Opvoeden is tegenwoordig vooral een individueel project dat móét lukken. Opmerkingen erover voelen al snel als een aanval op de ouder,’ aldus Kesselring.

Opvoeding ligt gevoelig

Van emotionele steun is sprake als iemand antwoord geeft op vragen, of ingaat op twijfels en problemen. Een buurman of een vriend biedt bijvoorbeeld troost, een luisterend oor of is beschikbaar voor een praatje of een wandeling.

Praktische steun kan op allerlei manieren geboden worden, al naar gelang de behoefte van een gezin: de buurvrouw past elke woensdag op de kinderen, of haalt hen op uit school, een vriend brengt regelmatig een pan soep of helpt in de huishouding. 

Bij de derde vorm, informatieve ondersteuning, krijgen ouders of kinderen advies, informatie of feedback waardoor zij bijvoorbeeld beter begrijpen wat er aan de hand is of beter weten hoe ze iets op een andere manier kunnen doen. Gezinsleden kunnen informatieve steun ook vragen aan hulpdiensten, zoals De Luisterlijn of De Kindertelefoon. 

Tot slot is er normatieve ondersteuning: als iemand gedragsnormen en modellen van gewenst gedrag stelt. Denk bijvoorbeeld aan een oma die met haar zoon praat over zijn alcoholgebruik en de agressie in zijn gezin.

4.

3.

2.

1.

Sociale steun wordt niet alleen gegeven door mensen uit de directe omgeving, maar ook door vele soorten vrijwilligers. En door professionals, zoals leerkrachten en pedagogisch medewerkers. 

In de literatuur worden deze vier vormen van sociale steun aan kinderen en hun ouders onderscheiden:

Vier soorten sociale steun

Bij veel gezinnen waarin kinderen mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden, ontbreekt een stabiel netwerk van mensen die sociale steun kunnen bieden. Uit onderzoek blijkt dat deze ouders niet alleen minder contact hebben met familieleden, buren of vrienden. Zij kijken ook anders aan tegen het contact dat ze wél hebben: ze wantrouwen de mensen om hen heen, vinden dat ze worden tegengewerkt of voelen zich aan hun lot overgelaten. 

Met name ouders die hun kinderen verwaarlozen zijn bijna altijd sociaal geïsoleerd. Ook bij seksueel misbruik speelt sociale isolatie vaak een rol. Ouders die hun kind fysiek mishandelen, hebben regelmatiger nog wel een beperkt sociaal netwerk. Maar ze hebben daar vaak ook conflicten mee, waardoor ze sociale contacten eerder als last dan als steun ervaren. 

Vaker in isolement

Als ouders een stabiel sociaal netwerk hebben, vinden ze het vaak makkelijker om voor hun kinderen en zichzelf te zorgen en zo hun problemen of moeilijkheden het hoofd te bieden. Ouders hebben mensen om zich heen nodig voor een luisterend oor, advies of concrete steun. Dat geldt voor álle ouders. Maar sociale steun - van buren, familie, vrienden en anderen in de directe omgeving - is ook een van de belangrijkste factoren bij het voorkomen van (herhaling van) kindermishandeling, wijst onderzoek uit. De kans dat (opvoedings)problemen uit de hand lopen is kleiner als een gezin omringd is door een sociaal en actief netwerk dat het praktisch en emotioneel ondersteunt.

‘Dat mijn schoonmoeder onze kinderen zo vaak heeft opgevangen toen mijn man werkeloos thuiszat en ik een lichte depressie had, heeft ons echt door die moeilijke periode heen geholpen. Ik weet niet of we het er anders zonder kleerscheuren vanaf hadden gebracht.’

Wie kunnen sociale steun bieden aan een gezin waar huiselijk geweld speelt? En op welke manier kun je dat netwerk op een goede manier mobiliseren? Dit artikel geeft een helder overzicht van de belangrijkste inzichten. ‘De bemoeienis van derden luistert nauw.’

Hoe sociale steun het verschil kan maken

7 min.

Ditty Eimers, Edith Geurts

netwerk

Deel deze pagina

Augeo Magazine: Hét online tijdschrift over veilig opgroeien

Professionals en beleidsmakers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo Foundation al 15 jaar met onder andere e-learnings, bijeenkomsten en Augeo Magazine. Ons magazine verschijnt 5x per jaar. Meld je aan om gratis abonnee te worden.
Volledig scherm