Heeft armoede direct invloed op de gezondheid van kinderen in Nederland? Veel onderzoek is er niet naar gedaan, maar volgens enkele studies lijkt er een verband te bestaan tussen lage maatschappelijke en economische status en gezondheidsproblemen. Een kind dat ongezond eet of nooit naar de tandarts gaat, krijgt natuurlijk gezondheidsklachten. Maar ook de stress van de ouders kan het ziek maken.  Kinderartsen en jeugdverpleegkundigen schatten (in 2018) dat 6 tot 19 procent van de kinderen in een risicovolle gezondheidssituatie leeft als gevolg van de financiële situatie in het gezin. 

Eerder verscheen in Augeo Magazine dit artikel over het verband tussen armoede en ziekte bij kinderen.

Armoede en gezondheidsproblemen

  • De overheid doet te weinig om huisuitzettingen en dakloosheid te voorkomen.
  • De overheid zorgt niet voor voldoende rechtsbescherming, inclusief toegankelijke informatieverstrekking.
  • De mensen- en kinderrechtelijke verplichtingen zijn nauwelijks in (lokale) regelgeving en beleid verankerd. Dat kan leiden tot o.a. willekeur, ongelijkheid en uitsluiting.

Op 24 januari 2023 verscheen het rapport ‘Als de overheid niet thuis geeft…’ van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman. Aanleiding waren de klachten en signalen van ouders en betrokken professionals over huisuitzettingen van gezinnen. Huisuitzettingen bleken niet altijd te voldoen aan mensenrechtelijke en kinderrechtelijke verplichtingen. Een paar conclusies:

De overheid geeft niet thuis

Botsing met de kinderrechten

‘Stress, buikklachten, misselijkheid en angstaanvallen komen veel voor bij kinderen die geen vaste plek hebben’

Zwarte lijst

Te lang in onzekerheid

Hoeveel kinderen in Nederland een huisuitzetting meemaken, is niet bekend. Cijfers over huisuitzettingen zijn voor een groot deel onbekend, doordat huisuitzettingen in de private huur en bij koopwoningen niet worden bijgehouden. De meest accurate cijfers gaan over huisuitzettingen in de sociale huur. Aedes, de vereniging van woningcorporaties, publiceert regelmatig monitorrapporten over huisuitzettingen. Deze vinden veelal plaats vanwege betaalachterstanden, overlast en/of drugsproblematiek. In de sociale huursector gaat het om ca. 1400 per jaar (2021). Volgens de Ombudsman en de Kinderombudsman neemt het risico op huurachterstanden fors toe, nu de prijzen voor levensonderhoud, energie en huisvesting enorm gestegen zijn.

Onbekend aantal gezinnen dakloos

Jurist Mariëlle Bahlmann werkte ten tijde van dit interview als juridisch adviseur bij Defence for Children. Sinds oktober 2022 is Bahlmann onderzoeker bij de Kinderombudsman.

‘Zoek het maar uit, is de boodschap die remigranten vaak krijgen’

‘Bij het onderzoek naar zelfredzaamheid worden de kinderenrechten vergeten’

Het feit dat gezinnen met kinderen niet worden toegelaten tot de maatschappelijke opvang omdat de ouders zelfredzaam zijn, is ook in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Bahlmann: ‘Bij het onderzoek naar zelfredzaamheid staat de positie van de ouders centraal. Ook hier wordt onvoldoende rekening gehouden met de rechten van kinderen die onder druk komen te staan.’

En tot slot is ook een verblijf van vele maanden in de maatschappelijke opvang in botsing met het Kinderrechtenverdrag: omdat dit niet bevorderlijk - en soms zelfs schadelijk – is voor de ontwikkeling van kinderen. 

Bahlmann: ‘Het wordt hoog tijd dat woningcorporaties, gemeenten en hulpverleners ervan doordrongen raken dat de rechten van kinderen bij dakloosheid of dreigende dakloosheid altijd moeten worden meegewogen. Los van wat hun ouders hebben gedaan of nagelaten.’

Om de schade voor kinderen zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat bij (dreigende) dakloosheid rekening wordt gehouden met de rechten van kinderen, vindt Defence for Children. Bahlmann: ‘In ons contact met gezinnen en met de instanties waarmee deze gezinnen te maken krijgen, merken we dat daar nauwelijks naar wordt gekeken. Meestal staat het gedrag van de ouders centraal. Maar kinderen hebben ook eigen rechten.’ 

Die rechten zijn onder andere vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Daarin staat dat het belang van het kind altijd een eerste overweging moet zijn als er een beslissing wordt genomen die het kind aangaat. Bahlmann: ‘Dat betekent bijvoorbeeld dat woningcorporaties de rechten van de kinderen moeten meenemen bij het al of niet gebruiken van zwarte lijsten of negatieve verhuurdersverklaringen.’

Al deze problemen hebben een enorme weerslag op kinderen, vertelt Bahlmann. ‘Het verlies van je huis is heel ingrijpend, zeker als je jong bent. Vaak is het zelfs traumatisch. Als het vele maanden of zelfs jaren duurt voordat je weer een vaste plek hebt, veroorzaakt dat allerlei problemen zoals stress en buikklachten. Ook misselijkheid en angstaanvallen komen veel voor bij deze kinderen.’

Met name voor dakloze gezinnen die door een woningcorporatie uit hun huis zijn gezet is het moeilijk om nieuwe woonruimte te vinden. Dat komt door het gebruik van zwarte lijsten en verhuurdersverklaringen. Huurders die door de corporatie op een zwarte lijst zijn geplaatst, mogen gedurende een bepaalde periode geen nieuw huurcontract aangaan. Als de corporatie deel uitmaakt van een koepel, kunnen andere aangesloten corporaties deze huurders ook weren. Steeds vaker vragen corporaties ook om een verhuurdersverklaring van de vorige verhuurder. Als die negatief is, kan de corporatie de aspirant-huurder weigeren.

Gezinnen die wél zijn toegelaten tot de maatschappelijke opvang, verblijven daar vaak veel te lang doordat geen betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn. De opvang is voor kinderen allesbehalve een ideale omgeving: vaak ver van school en vriendjes, en behoorlijk stressvol. Bahlmann: ‘Ze zitten op elkaar gepakt met meerdere gezinnen, er is vaak ruzie. Ouders bemoeien zich met de opvoeding van elkaars kinderen en kinderen pesten elkaar. Er is niet altijd ruimte om te spelen of huiswerk te maken. Veel kinderen schamen zich en durven geen vriendjes uit te nodigen. Ook voelen ze zich vaak heel onzeker over hun toekomst: waar ben ik over een paar maanden? Kan ik op mijn school blijven? Waar ga ik wonen?’

Ze maakt zich ook zorgen over gezinnen die worden weggestuurd omdat ze geen binding hebben met de gemeente waar ze zich melden. Bahlmann: ‘Vaak gaat dat om remigranten met de Nederlandse nationaliteit. Bijvoorbeeld mensen die een tijdje in Irak geweest zijn en dan toch weer terugkeren naar Nederland. Zoek het maar uit, is de boodschap die ze krijgen.’ Dat mag niet, want het is wettelijk vastgelegd dat de maatschappelijke opvang landelijk toegankelijk is: je mag je overal in Nederland aanmelden. De gemeente waar je je meldt moet voor de eerste opvang zorgen.

Bahlmann vertelt over een verpleegkundige met drie dochters van 4, 5 en 6 jaar. Na haar scheiding kon ze tijdelijk met de kinderen terecht in de koopwoning van een kennis. Toen het huis werd verkocht, stond ze met haar kinderen op straat. Ze had een urgentieverklaring, maar er was geen huurhuis beschikbaar. Ze kon niet terecht bij de maatschappelijk opvang en werd zonder hulp de straat op gestuurd. De vrouw was zo radeloos dat ze onbekenden op straat aansprak of ze een slaapplek hadden. Ook sliep ze een paar keer met haar dochters op haar werk. Bahlmann: ‘Je kunt je toch niet voorstellen dat dit in Nederland gebeurt?’

Sinds de invoering van de ‘kostendelersnorm’, waarbij mensen een deel van hun uitkering verliezen als anderen bij hen intrekken, is het voor veel dakloze gezinnen lastiger geworden om onderdak bij familieleden te vinden. Toch worden dakloze gezinnen lang niet altijd toegelaten tot de sterk overbelaste maatschappelijke opvang. Bijvoorbeeld doordat de ouders het stempel ‘voldoende zelfredzaam’ krijgen. ‘Wij vinden dat ouders die hun kinderen geen dak boven het hoofd kunnen bieden, per definitie niet zelfredzaam zijn,’ zegt Bahlmann. ‘Zij zouden altijd toegelaten moeten worden tot de opvang.’

Slapen op mama’s werk

Intrekken bij familie kost geld

Deel deze pagina

‘Voor jou regelen we een bed in de nachtopvang. En je kinderen worden natuurlijk in een pleeggezin geplaatst. Je wilt toch zeker niet dat zij op straat belanden?’ Dat kreeg moeder Annemarie te horen toen ze zich meldde bij het buurtteam van de gemeente. Ze moest binnen een week met haar drie kinderen het huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. 

‘Dit soort situaties maken we regelmatig mee bij de kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children,’ vertelt jurist  Mariëlle Bahlmann. Soms krijgen dakloze ouders het dringende advies om hun kinderen aan te melden bij de crisisopvang en zichzelf bij de nachtopvang. De hulpverleners van de gemeente, met wie ze dit soort zaken bespreekt, geven meestal aan dat het beter is om dakloze kinderen apart van hun ouders op te vangen. Bahlmann: ‘Het verlies van het vertrouwde huis is al heel erg voor een kind. Als het ook nog zijn ouders kwijtraakt, is dat extra traumatisch.’ 

Als jurist verbaast ze zich erover dat de meeste hulpverleners niet weten dat hun aanpak ook in strijd is met de wet. ‘Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zegt dat armoede nooit de enige reden mag zijn om een kind van zijn ouders te scheiden,’ legt Bahlmann uit. ‘“Tsja, dat is uw mening,” antwoorden hulpverleners soms. Maar dit is gewoon vaststaande rechtspraak!’

huisuitzetting

6 min.

Ditty Eimers

Jaarlijks raken honderden Nederlandse gezinnen dakloos. Dat kinderen op zo’n moment gescheiden kunnen worden van hun ouders, is onacceptabel én onwettig, vertelde jurist Mariëlle Bahlmann in dit interview.

‘Je kunt je toch niet voorstellen dat dit in Nederland gebeurt?’

  • Het boek Kinderrechten op straat (2018) van Mariëlle Bahlmann gaat over de problemen van kinderen in armoede op het gebied van onderdak en huisvesting. Het is gratis te downloaden op de website van  Defence for Children. 
  • Dezelfde organisatie publiceerde Duurzame oplossingen voor dakloze gezinnen, over de problematiek van gezinnen met kinderen in een (dreigende) situatie van dakloosheid.

Meer informatie

Deel deze pagina

  • Het boek Kinderrechten op straat (2018) van Mariëlle Bahlmann gaat over de problemen van kinderen in armoede op het gebied van onderdak en huisvesting. Het is gratis te downloaden op de website van  Defence for Children. 
  • Dezelfde organisatie publiceerde Duurzame oplossingen voor dakloze gezinnen, over de problematiek van gezinnen met kinderen in een (dreigende) situatie van dakloosheid.

Meer informatie

Heeft armoede direct invloed op de gezondheid van kinderen in Nederland? Veel onderzoek is er niet naar gedaan, maar volgens enkele studies lijkt er een verband te bestaan tussen lage maatschappelijke en economische status en gezondheidsproblemen. Een kind dat ongezond eet of nooit naar de tandarts gaat, krijgt natuurlijk gezondheidsklachten. Maar ook de stress van de ouders kan het ziek maken.  Kinderartsen en jeugdverpleegkundigen schatten (in 2018) dat 6 tot 19 procent van de kinderen in een risicovolle gezondheidssituatie leeft als gevolg van de financiële situatie in het gezin. 

Eerder verscheen in Augeo Magazine dit artikel over het verband tussen armoede en ziekte bij kinderen.

Armoede en gezondheidsproblemen

En tot slot is ook een verblijf van vele maanden in de maatschappelijke opvang in botsing met het Kinderrechtenverdrag: omdat dit niet bevorderlijk - en soms zelfs schadelijk – is voor de ontwikkeling van kinderen. 

Bahlmann: ‘Het wordt hoog tijd dat woningcorporaties, gemeenten en hulpverleners ervan doordrongen raken dat de rechten van kinderen bij dakloosheid of dreigende dakloosheid altijd moeten worden meegewogen. Los van wat hun ouders hebben gedaan of nagelaten.’

Het feit dat gezinnen met kinderen niet worden toegelaten tot de maatschappelijke opvang omdat de ouders zelfredzaam zijn, is ook in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Bahlmann: ‘Bij het onderzoek naar zelfredzaamheid staat de positie van de ouders centraal. Ook hier wordt onvoldoende rekening gehouden met de rechten van kinderen die onder druk komen te staan.’

‘Bij het onderzoek naar zelfredzaamheid worden de kinderenrechten vergeten’

Om de schade voor kinderen zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat bij (dreigende) dakloosheid rekening wordt gehouden met de rechten van kinderen, vindt Defence for Children. Bahlmann: ‘In ons contact met gezinnen en met de instanties waarmee deze gezinnen te maken krijgen, merken we dat daar nauwelijks naar wordt gekeken. Meestal staat het gedrag van de ouders centraal. Maar kinderen hebben ook eigen rechten.’ 

Die rechten zijn onder andere vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Daarin staat dat het belang van het kind altijd een eerste overweging moet zijn als er een beslissing wordt genomen die het kind aangaat. Bahlmann: ‘Dat betekent bijvoorbeeld dat woningcorporaties de rechten van de kinderen moeten meenemen bij het al of niet gebruiken van zwarte lijsten of negatieve verhuurdersverklaringen.’

Botsing met de kinderrechten

  • De overheid doet te weinig om huisuitzettingen en dakloosheid te voorkomen.
  • De overheid zorgt niet voor voldoende rechtsbescherming, inclusief toegankelijke informatieverstrekking.
  • De mensen- en kinderrechtelijke verplichtingen zijn nauwelijks in (lokale) regelgeving en beleid verankerd. Dat kan leiden tot o.a. willekeur, ongelijkheid en uitsluiting.

Op 24 januari 2023 verscheen het rapport ‘Als de overheid niet thuis geeft…’ van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman. Aanleiding waren de klachten en signalen van ouders en betrokken professionals over huisuitzettingen van gezinnen. Huisuitzettingen bleken niet altijd te voldoen aan mensenrechtelijke en kinderrechtelijke verplichtingen. Een paar conclusies:

De overheid geeft niet thuis

Al deze problemen hebben een enorme weerslag op kinderen, vertelt Bahlmann. ‘Het verlies van je huis is heel ingrijpend, zeker als je jong bent. Vaak is het zelfs traumatisch. Als het vele maanden of zelfs jaren duurt voordat je weer een vaste plek hebt, veroorzaakt dat allerlei problemen zoals stress en buikklachten. Ook misselijkheid en angstaanvallen komen veel voor bij deze kinderen.’

‘Stress, buikklachten, misselijkheid en angstaanvallen komen veel voor bij kinderen die geen vaste plek hebben’

Met name voor dakloze gezinnen die door een woningcorporatie uit hun huis zijn gezet is het moeilijk om nieuwe woonruimte te vinden. Dat komt door het gebruik van zwarte lijsten en verhuurdersverklaringen. Huurders die door de corporatie op een zwarte lijst zijn geplaatst, mogen gedurende een bepaalde periode geen nieuw huurcontract aangaan. Als de corporatie deel uitmaakt van een koepel, kunnen andere aangesloten corporaties deze huurders ook weren. Steeds vaker vragen corporaties ook om een verhuurdersverklaring van de vorige verhuurder. Als die negatief is, kan de corporatie de aspirant-huurder weigeren.

Zwarte lijst

Gezinnen die wél zijn toegelaten tot de maatschappelijke opvang, verblijven daar vaak veel te lang doordat geen betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn. De opvang is voor kinderen allesbehalve een ideale omgeving: vaak ver van school en vriendjes, en behoorlijk stressvol. Bahlmann: ‘Ze zitten op elkaar gepakt met meerdere gezinnen, er is vaak ruzie. Ouders bemoeien zich met de opvoeding van elkaars kinderen en kinderen pesten elkaar. Er is niet altijd ruimte om te spelen of huiswerk te maken. Veel kinderen schamen zich en durven geen vriendjes uit te nodigen. Ook voelen ze zich vaak heel onzeker over hun toekomst: waar ben ik over een paar maanden? Kan ik op mijn school blijven? Waar ga ik wonen?’

Te lang in onzekerheid

Hoeveel kinderen in Nederland een huisuitzetting meemaken, is niet bekend. Cijfers over huisuitzettingen zijn voor een groot deel onbekend, doordat huisuitzettingen in de private huur en bij koopwoningen niet worden bijgehouden. De meest accurate cijfers gaan over huisuitzettingen in de sociale huur. Aedes, de vereniging van woningcorporaties, publiceert regelmatig monitorrapporten over huisuitzettingen. Deze vinden veelal plaats vanwege betaalachterstanden, overlast en/of drugsproblematiek. In de sociale huursector gaat het om ca. 1400 per jaar (2021). Volgens de Ombudsman en de Kinderombudsman neemt het risico op huurachterstanden fors toe, nu de prijzen voor levensonderhoud, energie en huisvesting enorm gestegen zijn.

Onbekend aantal gezinnen dakloos

Ze maakt zich ook zorgen over gezinnen die worden weggestuurd omdat ze geen binding hebben met de gemeente waar ze zich melden. Bahlmann: ‘Vaak gaat dat om remigranten met de Nederlandse nationaliteit. Bijvoorbeeld mensen die een tijdje in Irak geweest zijn en dan toch weer terugkeren naar Nederland. Zoek het maar uit, is de boodschap die ze krijgen.’ Dat mag niet, want het is wettelijk vastgelegd dat de maatschappelijke opvang landelijk toegankelijk is: je mag je overal in Nederland aanmelden. De gemeente waar je je meldt moet voor de eerste opvang zorgen.

‘Zoek het maar uit, is de boodschap die remigranten vaak krijgen’

Bahlmann vertelt over een verpleegkundige met drie dochters van 4, 5 en 6 jaar. Na haar scheiding kon ze tijdelijk met de kinderen terecht in de koopwoning van een kennis. Toen het huis werd verkocht, stond ze met haar kinderen op straat. Ze had een urgentieverklaring, maar er was geen huurhuis beschikbaar. Ze kon niet terecht bij de maatschappelijk opvang en werd zonder hulp de straat op gestuurd. De vrouw was zo radeloos dat ze onbekenden op straat aansprak of ze een slaapplek hadden. Ook sliep ze een paar keer met haar dochters op haar werk. Bahlmann: ‘Je kunt je toch niet voorstellen dat dit in Nederland gebeurt?’

Slapen op mama’s werk

Sinds de invoering van de ‘kostendelersnorm’, waarbij mensen een deel van hun uitkering verliezen als anderen bij hen intrekken, is het voor veel dakloze gezinnen lastiger geworden om onderdak bij familieleden te vinden. Toch worden dakloze gezinnen lang niet altijd toegelaten tot de sterk overbelaste maatschappelijke opvang. Bijvoorbeeld doordat de ouders het stempel ‘voldoende zelfredzaam’ krijgen. ‘Wij vinden dat ouders die hun kinderen geen dak boven het hoofd kunnen bieden, per definitie niet zelfredzaam zijn,’ zegt Bahlmann. ‘Zij zouden altijd toegelaten moeten worden tot de opvang.’

Intrekken bij familie kost geld

‘Voor jou regelen we een bed in de nachtopvang. En je kinderen worden natuurlijk in een pleeggezin geplaatst. Je wilt toch zeker niet dat zij op straat belanden?’ Dat kreeg moeder Annemarie te horen toen ze zich meldde bij het buurtteam van de gemeente. Ze moest binnen een week met haar drie kinderen het huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. 

‘Dit soort situaties maken we regelmatig mee bij de kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children,’ vertelt jurist  Mariëlle Bahlmann. Soms krijgen dakloze ouders het dringende advies om hun kinderen aan te melden bij de crisisopvang en zichzelf bij de nachtopvang. De hulpverleners van de gemeente, met wie ze dit soort zaken bespreekt, geven meestal aan dat het beter is om dakloze kinderen apart van hun ouders op te vangen. Bahlmann: ‘Het verlies van het vertrouwde huis is al heel erg voor een kind. Als het ook nog zijn ouders kwijtraakt, is dat extra traumatisch.’ 

Als jurist verbaast ze zich erover dat de meeste hulpverleners niet weten dat hun aanpak ook in strijd is met de wet. ‘Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zegt dat armoede nooit de enige reden mag zijn om een kind van zijn ouders te scheiden,’ legt Bahlmann uit. ‘“Tsja, dat is uw mening,” antwoorden hulpverleners soms. Maar dit is gewoon vaststaande rechtspraak!’

Jurist Mariëlle Bahlmann werkte ten tijde van dit interview als juridisch adviseur bij Defence for Children. Sinds oktober 2022 is Bahlmann onderzoeker bij de Kinderombudsman.

Jaarlijks raken honderden Nederlandse gezinnen dakloos. Dat kinderen op zo’n moment gescheiden kunnen worden van hun ouders, is onacceptabel én onwettig, vertelde jurist Mariëlle Bahlmann in dit interview.

‘Je kunt je toch niet voorstellen dat dit in Nederland gebeurt?’

6 min.

Ditty Eimers

huisuitzetting

Augeo Magazine: Hét online tijdschrift over veilig opgroeien

Professionals en beleidsmakers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo Foundation al 15 jaar met onder andere e-learnings, bijeenkomsten en Augeo Magazine. Ons magazine verschijnt 5x per jaar. Meld je aan om gratis abonnee te worden.
Volledig scherm