Kinderrechtenverdrag

Het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK) werd op 20 november 1989 aangenomen door de Verenigde Naties. Op dit moment zijn 196 landen partij bij het Kinderrechtenverdrag. De Verenigde Staten is de enige VN-lidstaat die geen partij is. Nederland heeft het verdrag in 1995 ondertekend. Het Verdrag is juridisch bindend, wat inhoudt dat een land zich aan het verdrag moet houden en ervoor moet zorgen dat alle weten en regels voldoen aan de eisen die het verdrag stelt.
Volgens de Kidsrights Index valt er in Nederland nog wel het een en ander te verbeteren in de naleving van kinderrechten, onder andere op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming. Bekijk het rapport hier.

Oproep aan politieke partijen

Een stijging van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, wachtlijsten in de jeugdzorg, een groeiend lerarentekort, kinderen die knel komen te zitten in een asielprocedure…de politieke partijen staan voor een flinke opgave om de situatie voor kinderen en jongeren in Nederland te verbeteren.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen doet het Kinderrechtencollectief de dringende oproep aan politieke partijen om de naleving van kinderrechten op tien punten te verbeteren zodat er in de praktijk ook daadwerkelijk iets gaat veranderen voor kinderen.

Lees de oproep Oproep aan politieke partijen: verbeter naleving van kinderrechten op tien punten

Verantwoordelijkheid ouder versus overheid

Ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers zijn primair verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kind. Van ouders wordt verwacht dat ze daarbij rekening houden met de ontwikkeling van het kind.

De overheid moet de rol van ouders respecteren. Voor de overheid geldt bovendien de plicht om het kind te verzekeren van de bescherming en zorg die nodig zijn voor zijn welzijn. De overheid dient hierbij rekening te houden met de verantwoordelijkheden van de ouders (of andere wettelijke vertegenwoordigers) en heeft als taak om ervoor te zorgen dat ouders deze verantwoordelijkheden kunnen dragen door te zorgen voor ondersteuningsmogelijkheden. Wanneer ouders niet of onvoldoende in staat blijken hun kind de benodigde zorg te bieden, neemt de Staat deze verantwoordelijkheid op zich.

11 kinderrechten

over veiligheid

Artikel 39

Passende zorg voor slachtoffers van geweld

Kinderen die slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing, mishandeling, misbruik of uitbuiting hebben het recht op passende hulp en bijstand voor hun lichamelijke en psychische herstel en herintegratie in de maatschappij. Dit vindt plaats in een omgeving die goed is voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid van het kind.

Artikel 38

Gewapende conflicten

Kinderen in oorlogssituaties hebben recht op extra bescherming en zorg. Geen enkel kind onder de 15 jaar mag zich bij het leger voegen of deelnemen aan de oorlog.

Artikel 37

Foltering en vrijheidsbeneming

Kinderen mogen niet worden onderworpen aan foltering of een andere vernederende behandeling of straf. Kinderen mogen nooit de doodstraf of een levenslange gevangenisstraf krijgen. Het opsluiten van een kind, bijvoorbeeld omdat het een strafbaar feit heeft gepleegd, mag alleen als uiterste maatregel en dan zo kort mogelijk. Hier moet altijd een rechter of een onafhankelijke commissie over beslissen. Alle kinderen in geslotenheid hebben recht op een menswaardige behandeling, onderwijs en contact met hun familie

Artikel 36

Andere vormen van uitbuiting

Kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van uitbuiting die schadelijk zijn voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Een voorbeeld van andere vormen van misbruik is de handel in organen. Het is verboden om ouders of kinderen organen te laten afstaan voor geld.

Artikel 35

Ontvoering, verhandeling en verkoop van kinderen

De overheid moet alle nodige maatregelen nemen om kinderen te beschermen tegen verkoop en verhandeling.

Artikel 34

Seksuele uitbuiting

Kinderen moeten beschermd worden tegen alle vormen van seksuele uitbuiting (door kinderen te dwingen seks te hebben voor geld, of door seksuele foto's of films van hen te maken) en seksueel misbruik. Overheden moeten er alles aan doen om kinderen hiertegen te beschermen, slachtoffers passende opvang, behandeling en begeleiding te bieden en de plegers te straffen.

Artikel 33

Drugsmisbruik

Kinderen hebben recht op bescherming tegen illegaal drugsgebruik, drugsmisbruik en drugshandel. De overheid moet maatregelen nemen zodat kinderen niet ingezet worden bij de vervaardiging of het verhandelen van drugs. Ook moet de overheid kinderen en jongeren goede voorlichting geven over de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van drugs, waaronder sigaretten en alcohol.

Artikel 19

Bescherming tegen geweld

Kinderen moeten beschermd worden tegen alle vormen van geweld; daaronder vallen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en (seksueel) misbruik. Zowel binnen het gezin als daarbuiten. De overheid moet maatregelen nemen om kindermishandeling te voorkomen en op te sporen. Ook moet zij zorgen voor de opvang en behandeling van kinderen die hiervan slachtoffer zijn.

Artikel 18

Verantwoordelijkheid van ouders

Ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van een kind. Het belang van het kind is hun allereerste zorg. De overheid moet deze primaire verantwoordelijkheid van de ouders respecteren en heeft de taak om ervoor te zorgen dat ouders deze verantwoordelijkheden kunnen dragen door te zorgen voor ondersteuningsmogelijkheden.

Artikel 11

Kinderontvoering

Kinderen moeten altijd beschermd worden tegen kinderontvoering. De overheid moet voorkomen dat kinderen het land worden uitgezet als dit in strijd is met de wet – bijvoorbeeld als ze door iemand worden ontvoerd of door een ouder in het buitenland worden vastgehouden terwijl de andere ouder het daar niet mee eens is.

Artikel 5

De rol van ouders bij ontwikkeling kind

Ouders of andere wettelijke verantwoordelijken hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen. Bij de uitvoering daarvan houden zij rekening met de ontwikkeling van het kind. Naarmate het kind ouder wordt, krijgen ouders een minder leidende rol. De overheid moet de rol van ouders respecteren.

Deel deze pagina

in beeld

3 min.

Stefanie van der Vlies

Susanne Sterkenburg

Een leven zonder geweld is voor kinderen een voorwaarde om zich goed te kunnen ontwikkelen. Net als liefde en aandacht. De artikelen hieronder komen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Kinderen (IVRK) en gaan specifiek over veiligheid.

Veiligheid volgens de Verenigde Naties

Deel deze pagina

Oproep aan politieke partijen

Een stijging van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, wachtlijsten in de jeugdzorg, een groeiend lerarentekort, kinderen die knel komen te zitten in een asielprocedure…de politieke partijen staan voor een flinke opgave om de situatie voor kinderen en jongeren in Nederland te verbeteren.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen doet het Kinderrechtencollectief de dringende oproep aan politieke partijen om de naleving van kinderrechten op tien punten te verbeteren zodat er in de praktijk ook daadwerkelijk iets gaat veranderen voor kinderen.

Lees de oproep Oproep aan politieke partijen: verbeter naleving van kinderrechten op tien punten

Artikel 19

Bescherming tegen geweld

Kinderen moeten beschermd worden tegen alle vormen van geweld; daaronder vallen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en (seksueel) misbruik. Zowel binnen het gezin als daarbuiten. De overheid moet maatregelen nemen om kindermishandeling te voorkomen en op te sporen. Ook moet zij zorgen voor de opvang en behandeling van kinderen die hiervan slachtoffer zijn.

Verantwoordelijkheid ouder versus overheid

Ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers zijn primair verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kind. Van ouders wordt verwacht dat ze daarbij rekening houden met de ontwikkeling van het kind.

De overheid moet de rol van ouders respecteren. Voor de overheid geldt bovendien de plicht om het kind te verzekeren van de bescherming en zorg die nodig zijn voor zijn welzijn. De overheid dient hierbij rekening te houden met de verantwoordelijkheden van de ouders (of andere wettelijke vertegenwoordigers) en heeft als taak om ervoor te zorgen dat ouders deze verantwoordelijkheden kunnen dragen door te zorgen voor ondersteuningsmogelijkheden. Wanneer ouders niet of onvoldoende in staat blijken hun kind de benodigde zorg te bieden, neemt de Staat deze verantwoordelijkheid op zich.

Artikel 39

Passende zorg voor slachtoffers van geweld

Kinderen die slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing, mishandeling, misbruik of uitbuiting hebben het recht op passende hulp en bijstand voor hun lichamelijke en psychische herstel en herintegratie in de maatschappij. Dit vindt plaats in een omgeving die goed is voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid van het kind.

Artikel 38

Gewapende conflicten

Kinderen in oorlogssituaties hebben recht op extra bescherming en zorg. Geen enkel kind onder de 15 jaar mag zich bij het leger voegen of deelnemen aan de oorlog.

Artikel 36

Andere vormen van uitbuiting

Kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van uitbuiting die schadelijk zijn voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Een voorbeeld van andere vormen van misbruik is de handel in organen. Het is verboden om ouders of kinderen organen te laten afstaan voor geld.

Artikel 37

Foltering en vrijheidsbeneming

Kinderen mogen niet worden onderworpen aan foltering of een andere vernederende behandeling of straf. Kinderen mogen nooit de doodstraf of een levenslange gevangenisstraf krijgen. Het opsluiten van een kind, bijvoorbeeld omdat het een strafbaar feit heeft gepleegd, mag alleen als uiterste maatregel en dan zo kort mogelijk. Hier moet altijd een rechter of een onafhankelijke commissie over beslissen. Alle kinderen in geslotenheid hebben recht op een menswaardige behandeling, onderwijs en contact met hun familie

Artikel 35

Ontvoering, verhandeling en verkoop van kinderen

De overheid moet alle nodige maatregelen nemen om kinderen te beschermen tegen verkoop en verhandeling.

Artikel 33

Drugsmisbruik

Kinderen hebben recht op bescherming tegen illegaal drugsgebruik, drugsmisbruik en drugshandel. De overheid moet maatregelen nemen zodat kinderen niet ingezet worden bij de vervaardiging of het verhandelen van drugs. Ook moet de overheid kinderen en jongeren goede voorlichting geven over de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van drugs, waaronder sigaretten en alcohol.

Artikel 34

Seksuele uitbuiting

Kinderen moeten beschermd worden tegen alle vormen van seksuele uitbuiting (door kinderen te dwingen seks te hebben voor geld, of door seksuele foto's of films van hen te maken) en seksueel misbruik. Overheden moeten er alles aan doen om kinderen hiertegen te beschermen, slachtoffers passende opvang, behandeling en begeleiding te bieden en de plegers te straffen.

Artikel 11

Kinderontvoering

Kinderen moeten altijd beschermd worden tegen kinderontvoering. De overheid moet voorkomen dat kinderen het land worden uitgezet als dit in strijd is met de wet – bijvoorbeeld als ze door iemand worden ontvoerd of door een ouder in het buitenland worden vastgehouden terwijl de andere ouder het daar niet mee eens is.

Artikel 18

Verantwoordelijkheid van ouders

Ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van een kind. Het belang van het kind is hun allereerste zorg. De overheid moet deze primaire verantwoordelijkheid van de ouders respecteren en heeft de taak om ervoor te zorgen dat ouders deze verantwoordelijkheden kunnen dragen door te zorgen voor ondersteuningsmogelijkheden.

Kinderrechtenverdrag

Het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK) werd op 20 november 1989 aangenomen door de Verenigde Naties. Op dit moment zijn 196 landen partij bij het Kinderrechtenverdrag. De Verenigde Staten is de enige VN-lidstaat die geen partij is. Nederland heeft het verdrag in 1995 ondertekend. Het Verdrag is juridisch bindend, wat inhoudt dat een land zich aan het verdrag moet houden en ervoor moet zorgen dat alle weten en regels voldoen aan de eisen die het verdrag stelt.
Volgens de Kidsrights Index valt er in Nederland nog wel het een en ander te verbeteren in de naleving van kinderrechten, onder andere op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming. Bekijk het rapport hier.

Ouders of andere wettelijke verantwoordelijken hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen. Bij de uitvoering daarvan houden zij rekening met de ontwikkeling van het kind. Naarmate het kind ouder wordt, krijgen ouders een minder leidende rol. De overheid moet de rol van ouders respecteren.

Artikel 5

De rol van ouders bij ontwikkeling kind

over veiligheid

11 kinderrechten

Stefanie van der Vlies

Een leven zonder geweld is voor kinderen een voorwaarde om zich goed te kunnen ontwikkelen. Net als liefde en aandacht. De artikelen hieronder komen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Kinderen (IVRK) en gaan specifiek over veiligheid.

Veiligheid volgens de Verenigde Naties

in beeld

3 min.

Susanne Sterkenburg

Augeo Magazine: Hét online tijdschrift over veilig opgroeien

Professionals en beleidsmakers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo Foundation al 15 jaar met onder andere e-learnings, bijeenkomsten en Augeo Magazine. Ons magazine verschijnt 5x per jaar. Meld je aan om gratis abonnee te worden.
Volledig scherm